ایزوسیستم استاندارد فارسی IMS

دانلود متن فارسی IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)

متن استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه IMS دانلود متن فارسی IMS (سیستم مدیریت یکپارچه) متن فارسی سیستم مدیریت یکپارچه IMS (شامل استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ و OHSAS18001 ) سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 می باشد.سیستم مدیریت [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814