رتبه اول شرکت های مشاور مدیریت و واحد برتر فنی مهندسی در سطح کشور سال ۹۹

بر اساس شاخص های ارزیابی و پس از بررسی توسط کارشناسان وزارت صمت ، واحد فنی و مهندسی شرکت خانه دانشیار مدیران نوین (ایزوسیستم) به عنوان واحد نمونه در سطح کشور برای سال ۱۳۹۹ شناخته شد و از سوی معاونت وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تقدیر قرار گرفت .
این دومین بار است که مجموعه ایزوسیستم از سوی وزارت صمت، به عنوان واحد برتر فنی مهندسی کل کشور انتخاب گردید است.