ایزوسیستم ایزو 17020

ایزو ۱۷۰۲۰ (استاندارد اعتبارسنجی نهادهای بازرسی)

ایزو 17020

ایزو ۱۷۰۲۰ توسط کمیته بین‌المللی ISO برای ارزیابی انطباق (CASCO) تهیه شده است. این استاندارد بین‌المللی با هدف ارتقاء اطمینان به نهادهای بازرسی منتشر شده است. نهادهای بازرسی باید جهت انطباق موارد بازرسی‌شده با مقررات، استانداردها، مشخصات، طرح‌های مورد بازرسی یا قراردادها ارزیابی‌هایی را انجام دهند.

telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814